Final Standings of Kanto Collage League '96-7

1st Division

1

Waseda

2

Meiji

3

Toyo

4

Hosei

5

Chuoh

6

Daito-bunka

7

Nihon

8

Tokai

2nd Division

1

Keio

2

Nihon-taiku

3

Senshu

4

Aoyama-gakuin

5

Chiba-kogyo

6

Kokusikan

7

Rikkyo

8

Meiji-gakuin

3rd Division

1

Meisei

2

Kanagawa

3

Jochi

4

Teikyo

5

Tokyo

6

Keio-Med

7

Seijo

8

Yokohama-Koku

4th Division

1

Seikei

2

Takushoku

3

Hitotsubashi

4

Tsukuba

5

Gakushuin

6

Komazawa

7

Tokyo-med

8

Tokyo-metro

5th Division

1

Musashi-ind

2

Rissho

3

Denki-tsushin

4

Dokkyo

5

Juntendo

6

Yokohama-ichi

7

Tokyo-elect

8

Tokyo-rika

6th Division

1

Tsuru-bunka

2

Chiba

3

Jikei-med

4

Tokyo-gakugei

5

Nihon-med

6

Kogakuin

7

Showa

8

Kyorin

BACK