@ 47th Kanto College Championship

47th Kanto College Championship (April.6-29.1998)

D Group

1

Tokyo Denki

2

Yokohama Shiritu

3

Nihon Med.

4

Chiba

5

Jikeikai

6

Showa

7

Tokyo Rika

8

Denki-tsushin

9

Kogakuin

10

Kyorin
BACK