@ KCC46th.html

46th Kanto College Championship (April.6-29.1997)

D Group

1

Nihon Med.

2

Kogakuin

3

Tokyo Rika

4

Chiba

5

Juntendo

6

Tokyo Denki

7

Yokohama Shiritu

8

Tsuru Bunka

9

Tokyo Gakugei

10

Showa

11

Kyorin

12

Jikeikai
BACK